Terje Ogden

Biografiske opplysninger

Terje Ogden

Terje Ogden

Professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand.

Director of Research at the Norwegian Center for Child Behavioral Development.

Besøksadresse:Majorstuen, Essendropsgate 3, 5. etasje.
Postadresse:Postboks 7053, Majorstuen, 0368 Oslo.
Privatadresse:Anna Hagmansgate 5c, 1511 Moss.

Telefon Atferdssenteret:488 42 312
Mobiltelefon:901 26 800
E-post:terje@ogden.no
Bilder:Trykk her for bilde

Utdanning:

Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi, dr. philos. 2010.

Universitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Cand Paed 1979.

Stillinger og ansettelser:

2005 - >:Professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
2003 ->:Forskningsdirektør ved Atferdssenteret.
2001 - 2004:Professor II ved Senter for Atferdsforskning, Stavanger.
1998 - 2002:Forsker og daglig leder av "Atferdsprosjektet", Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt.
1995 - 1999:Professor II i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen, Psykologisk Fakultet, Seksjon for pedagogisk psykologi.
1990 - 1995:Professor II i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk.
1986 - 1996:Leder av Barnevernets Utviklingssenter i Oslo.
1981 - 1986:Amanuensis og førsteamanuensis i pedagogisk psykologi, Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for pedagogisk psykologi.
1980 - 1981:Spesialpedagogisk konsulent, Fylkesskolesjefen i Østfold.
1971 - 1980:Lærer og rektor, Oslo kommune, Miljøhjemskolen.

Andre verv:

2014 - 2015:Advisory Board: Evalueringer av prosjekter i Socialstyrelsen. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. København.
2014:Advisory Board: Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU: "Institutionsvård av antisociala ungdomar". Stockholm.
2014:Editorial board: Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research.
2013:Medlem av programstyre FINNUT, Norges Forskningsråd.
2012:Medlem av Nasjonalt programutvalg, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
2012:Editorial board: Emotional & Behavioural Difficulties.
2011:Editorial board: Journal of Children's Services.
2009 - 2010:Medlem av utvalg om pedagogisk tilbud til førskolebarn: NOU 2010: 8. Med forskertrang og lekelyst. Systematisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementet.
2004 - 2009:Styremedlem i Instiutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige.
2007 - 2008:Medlem av utvalg for utredning av alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere: NOU 2008:15. Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll. Justisdepartementet.
2000 - 2002:Medlem av ekspertgruppe for "New ways of dealing with juvenile delinquency and juvenile justice in Europe", Strasbourg, Europarådet.
1992 - 2002:Medlem av styret for Centrum for utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS), Stockholm, Sverige.
1999 - 2000:Medlem i Befringutvalget - NOU 2000: 18: Barnevernet i Norge.
1993-1998:Leder av programstyret for "Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling", Norges forskningsråd, Kultur og samfunn.

Referee:

Clinical Psychology Review

Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research

Addiction

Emotional and Behavioural Difficulties

Journal of Adolescence

Journal of Consulting and Clinical Psychology

Children and Youth Services Review

Scandinavian Journal of Psychology

Scandinavian Journal of Educational Research

Evidence and Policy

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

International editorial advisory board:

Journal of Children’s Services, UK.

Evidence and Policy, UK.

Journal of Social, Emotional and Behavioural Difficulties (SEBD), UK

Prevention Science, USA